ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Door het insturen van het reserveringsformulier verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
 2. Door het insturen van het reserveringsformulier plaatst de deelnemer een officieel boekingsverzoek. Om-Mij maakt de boeking in orde en stuurt de deelnemer de boekingsbevestiging, wat de boeking bindend maakt.
 3. Het staat deelnemers vrij om de boeking te annuleren. In bepaalde gevallen is er echter geen recht op restitutie en/of geldt er nog steeds een betalingsverplichting. Zie hiervoor onderstaande annuleringsvoorwaarden bij punt 5.
 4. Indien de deelnemer de boeking wil annuleren dient deze Om-Mij hiervan tijdig en schriftelijk op de hoogte stellen.
 5. Annuleringsvoorwaarden: Indien het door onverhoopte omstandigheden niet mogelijk is om de geboekte ceremonie bij te wonen, kun je bij ons een andere geschikte datum inplannen. Bij het annuleren van een boeking tot twee weken voor de ceremonie zijn wij helaas genoodzaakt om 25% van het sessie-bedrag in rekening te brengen. Tussen twee weken en een week voor de sessie datum is dit 50% en binnen een week tot de ceremonie zijn we niet meer in staat restitutie te verlenen. Dit, omdat wij veel liefde, tijd, energie en kosten investeren in het voorbereiden van jouw ceremonie, en soms in het geval van last minute annuleringen een plaats niet is gebruikt die door iemand anders benut had kunnen worden.
 6. De deelnemer verplicht zich te houden aan het dieet, de alcohol, drugs en medicijnrestricties en voorbereidingsinstructies zoals vermeld in de boekingsbevestiging en op de website.
 7. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte ceremonie bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer tijdig zijn ingediend en door Om-Mij zijn goedgekeurd.
 8. Om-mij heeft het recht om de ceremonies uit te stellen of te annuleren om belangrijke redenen buiten haar controle (bijv. overmacht of omwille van wijzigingen in de wet). De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gebracht op de contactgegevens die in zijn/haar inschrijving zijn vermeld. In geval van annulering wordt de deelnemer een voucher uitgegeven die gelijk is aan de waarde van de reeds betaalde deelnamevergoeding. De deelnemer kan de voucher inwisselen voor alle toekomstige ceremonies aangeboden door om-mij. (Zie punt 9) De deelnemer heeft geen recht op terugbetaling van de reeds betaalde deelnamevergoeding. Verdere aansprakelijkheidsclaims en schadeclaims van de deelnemer zijn uitgesloten, tenzij zij te wijten zijn aan opzet of grove nalatigheid van de zijde van om-mij. Dit geldt ook voor hotelkamers geboekt door de deelnemer, evenals vlucht-of treinkaartjes.
 9. Om-mij vouchers zijn geldig tot het einde van het derde kalenderjaar volgend op de datum van uitgifte. Na afloop van de periode van drie jaar heeft de klant geen recht meer op de voucher. Er is geen recht op contante betaling van de voucher. Een retour of annulering van vouchers is niet mogelijk. De commerciële wederverkoop van vouchers is niet toegelaten. Gedeeltelijke aflossing van vouchers is mogelijk, het resterende bedrag kan worden ingewisseld binnen de geldigheidsperiode van de voucher. Er bestaat geen claim van de klant voor de betaling van het resterende bedrag van de voucher.
 10. Om-Mij heeft het recht om personen op basis van gegronde redenen uit te sluiten van deelname aan een ceremonie.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Om-Mij zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de ceremonies.
 2. Deelname aan een ceremonie is geheel op eigen risico. Om-Mij is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Om-Mij. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

MEDISCHE DISCLAIMERS

 1. De Ayahuasca-ceremonies zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als hulpmiddel in de emotionele en spirituele ontwikkeling en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
 2. Meld voorafgaande aan de ceremonie altijd aan de ceremonieleider als je een lichamelijke klacht hebt of extra hulp nodig hebt.

WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING CEREMONIES

 1. Om-Mij heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een ceremonie, bijvoorbeeld wanneer een ceremonieleider wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de ceremonie niet (meer) kan verzorgen. Om-Mij zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van het retreat per mail over ingelicht.

HUISREGELS

 1. Onze locaties zijn rookvrij, afgezien van de rookruimte die daarvoor bestemd is. Drugsgebruik en alcoholgebruik zijn tijdens het gehele verblijf niet toegestaan.
 2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Om-Mij is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 3. Om-Mij heeft haar locatie met zorg gekozen om deelnemers tijdens het verblijf een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 4. Deelnemers die zich niet aan de algemene voorwaarden of huisregels houden, dan wel de aanwijzingen van het personeel Om-Mij niet opvolgen, kunnen uit de ceremonie/het verblijf verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van betaling.
 5. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende het verblijf en de ceremonie uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Om-Mij en indien relevant de andere deelnemers.

Neemt u bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op.